Company Logo

Renginių kalendorius

Vasaris 2024
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

1,2 procentų parama

Ugdymas karjerai

Mokyklos muziejus

Lankytojai

816425
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šis mėnuo
Praėjęs mėnuo
Iš viso
10
158
416
814731
10014
8212
816425
Jūsų IP: 100.26.196.222
Laikas: 2024-02-28 06:25:59
Visitors Counter

Elektroninis dienynas

LIONS QUEST

Nacionalinė švietimo agentūra

Sveikatiada

Vaikų linija

Tėvų linija

Vyturys

„Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

Mokyklų aprūpinimas

Bendradarbiavimas

Mokinio teisės ir pareigos

 

 

 

 

 

 

                  

 

                        PRITARTA

                    Telšių r. Nevarėnų pagrindinės               

                       mokyklos tarybos

                       posėdyje 2018 m. vasario 23 d.

                       protokolu Nr. 1

                       

                       PATVIRTINTA

                       Telšių r. Nevarėnų pagrindinės              

                       mokyklos direktoriaus

                       2018 m. kovo 14 d.                          

                       įsakymu Nr. V-47

 

 

MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO

TAISYKLĖS

Mokiniai turi teisę:

1.1. gauti geros kokybės švietimą ir įgyti pradinį, pagrindinį išsilavinimą;

1.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, pasirinkti ugdymo programas, kurias siūlo mokykla- modulius, pasirenkamuosius dalykus, būrelius ir kitą veiklą;

1.3. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

1.4. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

1.5. naudotis minties, sąžinės, religijos, žodžio laisve, nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo ( tikybos arba etikos) programą;

1.6. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

1.7. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

1.8. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomaselgesys;

1.9. gauti socialinę (jei pagalbos negali suteikti tėvai, globėjai, rūpintojai), psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir informaciją apie savo pasiekimų vertinimą;

1.10. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;

1.11. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

1.12. lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;

1.13. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

2. Mokinių pareigos:

2.1. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

2.2. sudarius mokymo(si) sutartį, laikytis visų jos reikalavimų;

2.3. ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus;

2.4. privaloma dėvėti mokyklinę uniformą (žalios spalvos švarką);

2.5. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, atsinešti reikalingas mokymuisi priemones, sportinę aprangą;

2.6. stropiai ir sąžiningai mokytis, pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais;

2.7. sveikintis su visais bendruomenės nariais, svečiais;

2.8. pamokų ar kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos ar renginio rimties,

reaguoti į mokytojų pastabas;

2.9. lankyti visas pamokas, praleidus - jas pateisinti. Praleidus pamokas dėl ligos, pristatyti gydytojo pažymą, dėl kitų priežasčių – tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytą pateisinimą (ne daugiau už tris dienas), informuoti klasės auklėtoją;

2.10. susirgus ar susižeidus mokykloje, kreiptis į klasės auklėtoją, administraciją;

2.11. pertraukų metu elgtis kultūringai, santūriai, vykdyti budėtojų nurodymus;

2.12. saugoti, tausoti vadovėlius, kitas knygas, mokymo priemones. Už pamestas knygas, vadovėlius atlyginti mokyklos bibliotekai nustatyta tvarka. Baigus mokyklą ar išvykstant mokytis į kitą ugdymo įstaigą, atsiskaityti su mokyklos biblioteka, pristatyti atsiskaitymo lapelį;

2.13. prižiūrėti mokiniui skirtą darbo vietą kabinetuose. Radus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui ar mokytojui. Už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);

2.14. paltus ar striukes prieš pamokas palikti rūbinėje. Nepalikti kišenėse pinigų, vertingų daiktų. Dingus drabužiams skubiai kreiptis į budinčius mokyklos darbuotojus, mokytojus, vadovus;

2.16. vykdyti mokyklos vadovybės, mokytojų nurodymus, vadovautis Mokyklos nuostatais, Mokyklos tarybos nutarimais, darbo tvarkos taisyklėmis;

2.17. ugdymo proceso metu būti mokyklos patalpose ir teritorijoje. Savavališkai pasišalinus už mokyklos ribų, už mokinių saugumą atsako tėvai;

2.18. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

2.19. žinoti žmogaus saugos, kelių eismo taisyklių reikalavimus ir jų griežtai laikytis;

2.20.  atsakingai elgtis laukiant autobusų ir kelionių jais metu:

2.20.1.  mokyklinio autobuso laukti mokykloje arba jos teritorijoje;

2.20.2.  įlipti ir išlipti į autobusą tvarkingai, nesistumdant, laikantis saugos reikalavimų;

2.20.3. autobuse nešiukšlinti, nevalgyti, nešūkauti, nesikeikti, būti mandagiems, kultūringiems, klausyti vairuotojo nurodymų;

2.21. į renginius, organizuojamus pamokų metu, išeiti tik suderinus su mokyklos administracija;

2.22. kasmet iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą.

3. Mokiniams draudžiama:

3.1. rūkyti, keiktis, vartoti ir platinti alkoholinius bei energetinius gėrimus, narkotikus, kitas psichiką veikiančias medžiagas mokykloje, už jos ribų esančiuose objektuose, naudoti pirotechnikos priemones, nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu;

3.2. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš mokytojus, bendramokslius, mažesnius ir silpnesnius, savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas;

3.4. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti kitus;

3.5. šiukšlinti mokykloje, jos teritorijoje bei viešose vietose;

3.6. žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

3.7. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais pamokų metu;

3.8. savavališkai filmuoti ir fotografuoti mokykloje ir jos teritorijoje;

3.9. savavališkai pasišalinti iš pamokų.

4. Mokinių skatinimas:

4.1. klasės auklėtojo, mokytojo, mokyklos vadovų padėka, pagyrimas žodžiu;

4.3. padėka elektroniniame dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje:
4.4. mokyklos padėka tėvams;
4.5. padėkos raštai;
4.6. išvykos, ekskursijos;

5. Mokinių drausminimas:

5.1. pastaba žodžiu;

5.2. pastaba elektroniniame dienyne;
5.3. individualus pokalbis su klasės auklėtoju; 
5.4. pokalbis su mokinio tėvais ( globėjais, rūpintojais)

5.5. pokalbis su mokyklos socialiniu pedagogu, psichologu;

5.6. svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų tarybos posėdyje ar(ir) Mokyklos tarybos posėdyje;
5.7. šalinimas iš mokyklos ypatingais atvejais:

5.7.1. jei mokinio (iki 16 m.) elgesys kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymais, suderinus su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokyklos direktoriaus įsakymu;

5.7.2. mokinys (nuo 16 m.), šiurkščiai pažeidinėjantis mokymo sutartį, Mokyklos nuostatus, mokinių elgesio taisykles, apsvarsčius jo pažeidimus Mokytojų taryboje ar(ir) Mokyklos taryboje, mokyklos direktoriaus įsakymu.Visos teisės saugomos © Kopijuoti informaciją draudžiama. Tikrinta XHTML and CSS.