Company Logo

1,2 procentų parama

Ugdymas karjerai

Mokyklos muziejus

Lankytojai

821583
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šis mėnuo
Praėjęs mėnuo
Iš viso
71
38
109
820851
2166
2827
821583
Jūsų IP: 44.197.231.211
Laikas: 2024-04-23 23:26:35
Visitors Counter

Elektroninis dienynas

LIONS QUEST

NŠA

Sveikatiada

Vaikų linija

Tėvų linija

Vyturys

„Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

Mokyklų aprūpinimas

Bendradarbiavimas

Mokyklos taryba

NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TARYBA

          MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Telšių r. Nevarėnų pagrindinės Mokyklos taryba (Mokyklos taryba) yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Mokyklos taryba atsiskaito ką rinkusiems bendruomenės nariams.

2. Mokyklos taryba renkama dviems metams ir ją sudaro 5 nariai: 5 mokiniai (vyresnių klasių), 5 mokytojai ir 5 tėvai.

3. Mokinių atstovus į Mokyklos tarybą renka mokinių komitetas, mokytojų atstovus – mokytojų taryba, tėvus (globėjus, rūpintojus) į Mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas.

4. Tarybos narį ar narius gali atšaukti tik juos rinkusi savivaldos institucija ir į jų vietas išrinkti naujus narius.

5. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.

6. Mokyklos tarybos nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.

7. Mokyklos tarybai vadovauja mokyklos tarybos pirmininkas, jam nesant tarybos pirmininko pavaduotojas.

8. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu ar atviru balsavimu (sprendžia pati taryba). Mokyklos direktorius Mokyklos tarybos pirmininku būti negali.

9. Posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių.

10. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

11. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

12. Tarybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per trimestrą.

13. Į posėdžius gali būti kviečiami kiti mokyklos savivaldos atstovai: mokytojai, tėvai, mokiniai.

 II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 14. Mokyklos taryba:

  • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas ir pagrindines darbo kryptis;
  • Aprobuoja mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą, mokyklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • Nustato ugdymo organizavimo tvarką: mokslo metų skirstymą trimestrais ar pusmečiais;
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymų ir viešųjų pirkimų;
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus bei veiklą;
  • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo  iš mokyklos klausimus;
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir kaimo bendruomenės bendradarbiavimą;
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimo įgyvendinimą.

15. Mokyklos taryba aprobuoja vidaus darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką, rengia savo veiklos darbo planą, kuriame numato posėdžių ir renginių datas. Planuose numatytos priemonės turi atitikti mokyklos nuostatuose apibrėžtas tarybos funkcijas.

16. Posėdžių metu aptariami ir aprobuojami ugdymo planai,  svarstomas mokyklos biudžetas, mokinių vežimas į mokyklą, materialinės mokymo bazės gerinimas, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo klausimai.

 Makyklos taryba:

Elona Mačernienė (Mokyklos tarybos pirmininkė)

Rasa Bukontienė (Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja)

Saulius Gėdrimas

Vygantas Račkauskas

Vaida Skabeikienė

 

Dijana Čirikienė (Mokyklos tarybos sekretorė)

Inga Budginienė

Rasa Prušinskienė

Ina Vandzinskienė

Raimonda Valančienė
Visos teisės saugomos © Kopijuoti informaciją draudžiama. Tikrinta XHTML and CSS.