Tikslai ir uždaviniai

  • Spausdinti

NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2020 METŲ VEIKLOS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  

 1. TIKSLAS. Ugdymo kokybės tobulinimas siekant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio pažangą.

 

UŽDAVINIAI:

        1.1. Tobulinti pamokos vadybą, taikyti įvairesnius ugdomosios veiklos būdus.

        1.2. Sudaryti sąlygas mokiniams išbandyti jiems patrauklias produktyviojo mokymosi formas.

 

2. TIKSLAS. Mokyklos bendruomenės emocinio ir fizinio saugumo kūrimas, stiprinant lyderystės įgūdžius.

 

UŽDAVINIAI:

 2.1. Aktyviai vykdyti socialinio emocinio ugdymo programas, skatinant savanorystę ir mokymąsi tarnaujant.

2.2. Sudaryti sąlygas darbuotojams jausti gerą psichologinę būseną.

 

3. TIKSLAS. Mokyklos narių bendruomeniškumo ir partnerystės stiprinimas.

 

UŽDAVINIAI:

      3.1. Plėtoti projektinę veiklą.

      3.2. Viešinti mokyklą baigusių mokinių sėkmės istorijas.