Mokinių priėmimas

  • Spausdinti

Mokinių priėmimas į mokyklą

1. Mokykla sudaro sąlygas Nevarėnų seniūnijoje  gyvenantiems mokyklinio amžiaus vaikams siekti pagrindinio išsilavinimo.

3. Mokiniai į mokyklą priimami dalyvaujant tėvams arba globėjams, pateikus jų raštišką prašymą.

4. Mokiniai priimami direktoriaus įsakymu. Priimant į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmą klasę, tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją bei sveikatos pažymėjimą, o į kitas klases – išsilavinimo pažymėjimą, išduotą  mokyklos, kurioje mokėsi mokinys. Atvykus mokytis iš kitur į penktą klasę, būtina pateikti pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

5. Po priėmimo mokinys įrašomas į klasės mokinių sąrašą bei abėcėlinę knygą, su tėvais sudaroma mokymo sutartis (2 egzemplioriais). Sutartys užregistruojamos registracijos žurnale.

6. Mokiniui sudaromos sąlygos likviduoti atskirų programų skirtumus, atskirais atvejais sudaromos individualios ugdymo programos.

8. Išvykdamas iš mokyklos mokinys privalo grąžinti paimtą mokyklos inventorių, vadovėlius, mokymo priemones.

10. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais), pedagogine psichologine bei vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.